Meditációs Kuckó

Adatkezelési tájékoztató - GDPR

1. BEVEZETÉS


1.1. A Vállalkozás adatai:


·         Vállalkozás neve: Yotta Kft.


·         Vállalkozás székhelye: 2040 Budaörs, Ibolya utca 3/b.


·         Működő telephelye: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3. és a székhely


·         Cégjegyzékszám: 13-09-191123


·         Adószám:10614439-2-13


·         Elérhetőségek:


o    Központi telefon: +36 30/94-99-321


o    Központi e-mail cím: yottakft@t-online.hu


o    Levelezési cím: 2040 Budaörs, Ibolya utca 3/b.


a továbbiakban Adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.bolthely.hu/nyomtass weboldalon. A Yotta Kft. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti weboldalon közzétesz.


1.2 Az adatvédelmi szabályzat hatálya:


A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Yotta Kft-re. A Yotta Kft. kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy dolgozói a jelen szabályzatot megismerjék, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezően elfogadják. A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak a Yotta Kft. általi hatályon kívül helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a.) pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.bolthely.hu/nyomtass weboldalon folyamatosan elérhető. Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon, a módosítások külön való közzétételének határideje 15 nap.


A Yotta Kft. az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az yottakft@t-online.hu e-mail címre megküldve tehetők fel. A Yotta Kft. mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Yotta Kft. az üzletkötések és hírlevél feliratkozások során birtokába került személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásokat és biztonságos adatkezelést elősegítő webtárhelyet bérel a Bérbeadóktól.

A Yotta Kft. jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

· az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

· az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

· a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.),

2. FOGALMAK


2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.


2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)


2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.


2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


2.5. Különleges adat:


a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallási, vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.


2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.


2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.


2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.


2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.


2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.


2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.


2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.


2.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.


2.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.


2.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, ÉS IDŐTARTAMA


a. ) Bevezető rendelkezések


Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.


Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.


b.) A Yotta Kft. által kezelt adatok


Yotta Kft. kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az kereskedelmi tevékenység során vásárláskor önkéntesen. Érintett hozzájárult a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, és amelyek tartalmát a Yotta Kft. nem vizsgálja, azok tekintetében a felelősség az Érintettet terheli.


Az adatkezelés célja a Yotta Kft. kereskedelmi tevékenységének jogszabályok szerinti végzése – számlaadás - , illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása.


A Yotta Kft. által a magánszemélyként vásárlóktól megszerzett adatok megadása önkéntesen elfogadott eljárásban történt. A Yotta Kft. az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.


c.) Az adatkezelés időtartama


Az adatkezelés a Yotta Kft-nek az Érintettel fennálló jogviszony (vásárlói viszony) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a NAV elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a Yotta Kft az Érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető.

d.) Az adatkezelés informatikai háttere

Bolthely.hu Kft.

Adószám: 14591385-3-10

Cégjegyzékszám: 10-09-028990

Számlázási és levelezési cím: 3300 Eger, Pacsirta út 10/bOnline Forgalom Kft.

Adószám: 12453814-2-10

Cégjegyzékszám: 10-09-030515

Számlázási és levelezési cím: 3300 Eger, Pacsirta út 10/b


mint a Yotta Kft. honlapjának szoftveres és hardveres üzemeltetői az általuk üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolják többek között a partnerek által megadott adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a honlapon keresztül adják meg Érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:


· felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

· pontosak és ha szükséges, időszerűek,

· tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


A Yotta Kft. a honlapon hírlevélre feliratkozottak esetében nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.


A Yotta Kft. a hírlevélkérők személyes adatait csak hatósági megkeresésre adja ki..


A Yotta Kft. személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.


Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. A Yotta Kft. által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.


4. A Yotta Kft. ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA, COOKIE-K


A Yotta Kft. által fenntartott honlapokon lehetőség van a Yotta Kft. által biztosított online szolgáltatások igénybevétele céljából hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos – szűk körű – személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak a Yotta Kft. általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, a Yotta Kft. köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából. Ez alól kivételt képeznek a Számviteli Törvény és a NAV előírásai által kötelezően előírt időn át tárolni tartozott adatok, amelyek konkrét gazdasági tevékenységhez és/vagy számlázáshoz köthetők.


Ahogy más cégek is, a Yotta Kft. által üzemeltetett honlap is használ "cookie"-kat a weboldalain. Erre amiatt kerül sor, mert a kereső- és Flash cookie-k, például jelzik a Yotta Kft. felé, hogy az Érintett járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintetteket a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Érintettek által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodnak. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintetteket személy szerint beazonosítani. Az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.


A Yotta Kft. által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.


A Google Analytics szoftver felhasználása során a Yotta Kft. személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.


A weboldalon található, más (nem a Yotta Kft. által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Yotta Kft. felelősséget nem vállal.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Yotta Kft. felelősséget nem vállal.

5. HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ


Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Yotta Kft. több hozzá tartozó email-címről küld azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A hozzájárulás visszavonására a weboldalon van mód.


A Yotta Kft. hírleveleivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (online regisztráció) alapulnak.


Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.


A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám, vagy egyéb adat, melyet az Érintett megadott.


Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.


6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK


Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a Yotta Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.


A Yotta Kft. ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA


A Yotta Kft. a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos szerveren végzi.


A Yotta Kft. által alkalmazott, a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtásához a Bérbeadóktól bérelt informatikai környezet:

· alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,

· az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek,

· az adatokról biztonsági mentés készül.


A Yotta Kft. az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. A Yotta Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik. Yotta Kft. a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.


8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE


·         Adatkezelő neve: Yotta Kft.


·         Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Ibolya utca 3/b.


·         Működő telephelye: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 1-3. TESCO Üzletsor, Tintapatronbolt


·         Cégjegyzékszám: 13-09-191123


·         Adószám:10614439-2-13


·         Elérhetőségek:


o    Központi telefon: +36 30/94-99-321


o    Központi e-mail cím: yottakft@t-online.hu


o    Levelezési cím: 2040 Budaörs, Ibolya utca 3/b.


Adatkezelésért felelős: Jóri Ferenc

Elérhetősége: yottakft@t-online.hu


9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az yottakft@t-online.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.


Az érintett kérelmére a Yotta Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat..

A Yotta Kft. a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

· annak kezelése jogellenes,

· az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő, illetve a Yotta Kft.  jogainak érvényesítése végett nem szükséges

· az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

· az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

· azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte.


A Yotta Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha


· a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

· a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

· a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


A Yotta Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Yotta Kft. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Yotta Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.


A Yotta Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Yotta Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Yotta Kft. köteles bizonyítani. A Yotta Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

11. KORÁBBRÓL DATÁLÓDÓ ADATOK VALIDÁLÁSA

A Yotta Kft. a birtokában lévő adatok tulajdonosainak az adatvédelmi törvény életbelépéséig elektronikus értesítőt küldött, amelyben határozottan felajánlotta a tárolt adatok törlésének sajátkezű és mindenkor fennállt lehetőségét.


Budapest, 2018. március hó


Jóri Ferenc ügyvezető

Hová fizetem

az egy+egy százalékot?


1% Magyarországi Drukpa Kagyü Buddhista Közösség


Technikai szám:1706

Hová fizetem

az egy+egy százalékot?


1% Magyarországi Prána Egyesület


Adószám: 18644595-1-12